24.08.2021

Charakterystyka umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

W uprzednio obowiązujących przepisach ustawy Pzp pojawiało się wiele wątpliwości dotyczących momentu zakończenia postępowania przetargowego. Natomiast treść regulacji nowego Pzp jednoznacznie rozstrzygnęły tę kwestie poprzez ustalenie, że zakończeniem  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest zawarcie umowy, bądź unieważnienie postępowania. W uzasadnieniu do ustawy Pzp podkreślono, że zawarcie umowy nie jest celem samym w sobie, celem tym jest należyte wykonanie zamówienia publicznego z poszanowaniem interesów stron umowy.

Forma umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że odrębne przepisy wymagają formy szczególnej. Zgodnie z treścią art. 78(1)§ 2 KC forma elektroniczna odpowiada formie pisemnej czynności prawnej w związku z powyższym dopuszczalne jest także sporządzenie umowy w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na jaki czas powinna być zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego?

Umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są na czas oznaczony z uwzględnieniem czasu, jaki jest niezbędny na wykonanie przedmiotu zamówienia. Ustawodawca przewidział pewne odstępstwa od tej zasady. Tym samym dopuszczalne jest zawarcie umowy na czas nieoznaczony, które zawierają szczególny przedmiot zamówienia.

Odnosząc się do powyższego, poniżej przedstawiono katalog umów, które mogą być zawarte na czas nieoznaczony, a ich przedmiotem są dostawy:

a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) gazu z sieci gazowej,

c)  z sieci ciepłowniczej,

d) licencji na oprogramowanie.

Ponadto, na czas nieoznaczony może być również zawarta umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, bądź gazu ziemnego.

Kolejnym wyjątkiem od zasady jest umowa której przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, gdyż powinna być zawarta na czas nieprzekraczający 4 lat. Zamawiający jest uprawniony do  odstąpienia od tego ograniczenia w przypadku, gdy zrealizowanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego, bądź zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

Obligatoryjna klauzula dotycząca wynagrodzenia oraz kar umownych

Według nowego Pzp w projekcie umowy, który jest udostępniany wykonawcom na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, zamawiający zobowiązany jest do wskazania konkretnych regulacji dotyczących wynagrodzenia. Klauzule umowne powinny szczegółowo określać, w jakiej dacie  wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz na jakich warunkach zostanie dokonana wypłata należności za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto, postanowienia umowy powinny zawierać sposób zapłaty, a także harmonogram wynagrodzenia wypłacanego w częściach, zaliczkach.

Ponadto, zamawiający zobligowany jest do wskazania górnej granicy kar umownych, które zostaną naliczone w sytuacji, gdy wykonawca nie wykona, bądź nienależycie wykona obowiązki określone w postanowieniach umownych.

Termin zakończenia realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia

Na podstawie norm prawnych nowego Pzp, zamawiający będą zobligowani do wskazania konkretnych terminów zakończenia wykonania umowy lub jej etapów. Tym samym, termin zakończenia realizacji umowy powinien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

Ustawodawca w normach prawnych nowego Pzp szczegółowo odniósł się do regulacji dotyczących umowy w porównaniu do przepisów uprzednio obowiązującej ustawy. Należy wskazać, że samo zawarcie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowanie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny