15.12.2021

Duże farmy PV a konieczność odrolnienia gruntów

W Polsce coraz więcej inwestycji dotyczących dużych farm PV czyli projektów powyżej 1 MW. Dla dużych, wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych podstawowym problemem – ze względu na skalę inwestycji – jest kwestia pozyskania koniecznej dokumentacji tj. uzyskania odpowiednich decyzji admnistracyjnoprawnych. Artykuł „Duże farmy PV a konieczność odrolnienia gruntów” jest częścią serii o OZE. 

Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ z tym samym problemem muszą się mierzyć małe projekty fotowoltaiczne do 1 MW, jednak w ich przypadku potencjalny inwestor może zachować się bardziej elastycznie. To właśnie problem inwestora dotyczący małej farmy fotowoltaicznej uzyskującego warunki zabudowy jedynie dla części gruntów, powinien być szczególnie dostrzeżony przez inwestorów zamierzających realizować większe projekty. W tym bowiem przypadku skala problemu z oczywistych względów jest dużo większa.

W sprawie jednego z inwestorów, w której zapadł już wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (sygn. akt: II SA/Łd 269/21) sporządzono projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla planowanego zamierzenia i przedstawiono Staroście Powiatu celem uzgodnienia stosownie do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Starosta Powiatu odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy pod względem ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej.

W projekcie decyzji ustalającym warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, inwestor wskazał, że przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze, ponieważ przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w liniach rozgraniczających teren inwestycji, gdzie nie występują grunty klas III. Inwestor uznał także, że przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na gruncie klasy RIV, RV, dla których nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zdaniem Starosty, ustalenie warunków zabudowy odnosić się jednakże powinno do działki (działek) objętej wnioskiem jako całość, nie zaś jedynie tej części, która w wyniku realizacji inwestycji będzie faktycznie zabudowana. Nawet określenie granic terenu inwestycji poprzez wskazanie ich liniami rozgraniczającymi w załączniku graficznym projektu decyzji nie może zmienić zapatrywania, że teren inwestycji rozumiany musi być jako cała działka ewidencyjna, na której planowana jest inwestycja.

Na skutek odwołania inwestora Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy postanowienie Starosty w związku z czym inwestor złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę inwestora. Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, świadomy istnienia rozbieżnych poglądów w judykaturze podzielając stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, przedstawił następujące zapatrywania:

W sprawie przedmiotowej sprawie ustalono, iż granice terenu inwestycji nie pokrywają się z granicami działek ewidencyjnych. Zdaniem Sądu podstawową zasadą, jaka rządzi postępowaniem w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jest zasada ustalania warunków zabudowy w odniesieniu do działki objętej wnioskiem rozumianej jako całość, nie zaś jedynie tej części, która w wyniku realizacji inwestycji będzie faktycznie zabudowana. Celem postępowania jest bowiem ocena, czy dana działka może zostać zabudowana w sposób odpowiadający zamierzeniom inwestora. Zdaniem Sądu dopuszczenie orzekania o warunkach zabudowy na terenie obejmującym fragment działki ewidencyjnej mogłoby prowadzić do obchodzenia przez inwestorów ograniczeń związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych.

W związku z powyższym należy mieć na względzie, że warunki zabudowy powinny odnosić się do całej działki, a nie jedynie dla jej części, która ma zostać zabudowana.

Sprawa, która zawisła przed Sądem dotyczyła uzgodnienia terenu niewielkiej powierzchni dla budowy farmy o mocy 1 MW. Dla inwestorów planujących budować na większym terenie większe farmy, tym większą dolegliwością może okazać się rolniczy charakter działek pod planowaną inwestycję na co zwracamy szczególną uwagę.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Maksymilian Gurbisz
Opiekun działu
Maksymilian Gurbisz
Radca prawny