03.11.2023

E-doręczenia już od 10 grudnia 2023 r. Szykuje się rewolucja?

Karolina Michalska
Karolina Michalska
Radca prawny
10 grudnia 2023 r. zostanie wdrożony system e-doręczeń dla pierwszej grupy podmiotów zobligowanych do posiadania skrzynek w ramach e-doręczeń przyjęty na podstawie ustawy z dnia z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Powyższy termin wynika z Komunikatu Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

 

Co to są doręczenia elektroniczne?

Doręczenia elektroniczne to publiczna usługa, która umożliwia wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji online z podmiotami publicznymi. Forma ta przewiduje takie same skutki prawne jak list polecony za potwierdzeniem odbioru. Usługę tę świadczy operator wyznaczony, którym jest obecnie Poczta Polska S.A., a także prywatni dostawcy wpisani do rejestru prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji.

Czym jest Baza adresów elektronicznych (BAE)?

BAE to rejestr publiczny prowadzony przez Ministra Cyfryzacji, w którym gromadzone są adresy do doręczeń elektronicznych oraz dane podmiotów publicznych, osób fizycznych oraz podmiotów niepublicznych niebędących osobami fizycznymi. Jak wynika z art. 33 ustawy z dnia z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, domniemywa się, że dane wpisane do bazy adresów elektronicznych są prawdziwe, chyba że zostanie udowodnione, że wpis do bazy adresów elektronicznych nastąpił niezgodnie z przepisami prawa. Oznacza to, że co do zasady nie będzie można się bronić w ten sposób, że nie korzysta się z danego adresu i doręczenie nie nastąpiło.

Kto jest zobowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych od 10 grudnia 2023 r.?

Jak wynika z Komunikatu Ministra Cyfryzacji od 10 grudnia 2023 r. do doręczeń korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej zobowiązane są następujące podmioty:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy;
 • organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
 • adwokat wykonujący zawód;
 • radca prawny wykonujący zawód;
 • doradca podatkowy wykonujący zawód;
 • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
 • rzecznik patentowy wykonujący zawód;
 • notariusz wykonujący zawód;
 • podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (spółki prawa handlowego wpisane do KRS po 10 grudnia 2023 r.)

Od kiedy przedsiębiorcy będą zobowiązani do posługiwania się adresem do e-doręczeń?

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązkiem e-doręczeń objęci zostaną przedsiębiorcy składający wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po 31 grudnia 2023 r. Natomiast przedsiębiorcy wpisani do CEIDG wcześniej będą zobowiązani figurować w bezie adresów elektronicznych od 1 października 2026 roku. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS przed 10 grudnia 2023 roku, obowiązek taki będzie istniał od 10 marca 2024 roku.

Jakie będą skutki zmian wchodzących 10 grudnia 2023 r.?

Od ww. daty organy publiczne będą zobowiązane do korespondencji między sobą za pomocą e-doręczeń. Stopniowo wygaszana będzie platforma Epuap. Jak wynika z art. 147 ust. 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych, 10 grudnia 2023 r. ustanie równoważność doręczenia przez Epuap z e-doręczeniem. Doręczenie od organu do obywatela za pośrednictwem platformy epuap będzie skuteczne jedynie w przypadku, gdy obywatel na podstawie art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzi odbiór korespondencji przez epuap. W przeciwnym wypadku, organ zobligowany będzie doręczyć pismo za pośrednictwem e-doręczeń lub operatora wyznaczonego w postaci papierowej. Organy publiczne również w kontaktach z podmiotami niepublicznymi, które mają obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych będą miały obowiązek stosowania e-doręczeń. Natomiast w przypadku obywateli, którzy na razie nie są zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych – korespondencja może odbywać się na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych; na adres do doręczeń elektronicznych, z którego została nadana korespondencja lub przy użyciu publicznej usługi hybrydowej.

Podsumowanie

Wprowadzony ustawą z 2020 r. obowiązek e-doręczeń stanie się prawdziwym wyzwaniem dla wielu (szczególnie małych) organów administracji, które nie do końca są przygotowane na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Brakuje przede wszystkim szkoleń wśród pracowników i świadomości odnośnie ryzyka, jakie wiąże się z nieuprawnionym dostępem do skrzynek i cyberprzestępczością. Z drugiej strony e-doręczenia mogą usprawnić wiele postępowań i zminimalizować koszty doręczeń w formie tradycyjnej.

Jeżeli potrzebują Państwo porady związanej z powyższą tematyką, zapraszamy do kontaktu z nami oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Michalska

Gurbisz Łagocki

Prawo administracyjne

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny