28.08.2021

PZP: I wariant trybu podstawowego

Według przepisów nowego Pzp zamawiający dokonuje wyboru trybu udzielania zamówień w zależności od wartości, na jaką opiewa przedmiot zamówienia. Tym samym w postępowaniach, których wartość nie przekracza progów unijnych będą miały zastosowanie odmienne tryby niż w postępowaniach, których wartość jest równa, bądź przekracza progi unijne. Artykuł PZP: I wariant trybu podstawowego jest częścią serii o Prawie zamówienień publicznych.

Przykładowo w postępowaniach podprogowych są dozwolone następujące tryby udzielenia zamówienia:

  • tryb podstawowy bez negocjacji;
  • tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami;
  • tryb podstawowy z obligatoryjnymi negocjacjami.

Zamawiający udziela zamówienia publicznego w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Tryb podstawowy posiada charakter konkurencyjny. Należy podkreślić, że w trybie podstawowym w wariancie I zamawiający nie przeprowadza negocjacji z wykonawcami w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Jak pokazuje praktyka udzielania zamówień publicznych, regulacje dotyczące omawianego trybu są zbliżone do norm prawnych dotyczących przetargu nieograniczonego. Zamawiający nauczeni praktyką nie powinni napotykać na trudności w stosowaniu trybu podstawowego w wariancie I.

Wszczęcie postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji

Postępowanie w trybie podstawowym w I wariancie zamawiający wszczyna poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ponadto, zamawiający może po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w publikatorze krajowym, poinformować o wszczęciu postępowania wykonawców, którzy specjalizują się w ramach wykonywanej działalności
w świadczeniu usług, dostaw, bądź robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia jako dokument w postępowaniu w trybie podstawowym

W trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia, tzw. SWZ. Specyfikacje warunków zamówienia zamawiający zobowiązany jest zamieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania wówczas, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Należy wskazać, że udostępnienie SWZ przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych będzie skutkowało naruszeniem przepisów ustawy Pzp.

W razie pojawienia się wątpliwości związanych z treścią SWZ, wykonawca może wystąpić z wnioskiem do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wykonawcy w pytaniach skierowanych do zamawiającego zwracają się z prośbą o objaśnienie m.in. opisu przedmiotu zamówienia, klauzul zawartych projekcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, warunków zamówienia, podstaw wykluczenia, treści dokumentacji projektowej.

Jednak należy pamiętać, że ww. wniosek wykonawca powinien przedłożyć w określonym terminie aby mógł uzyskać odpowiedź na zadane pytanie, tj. wniosek powinien wpłynąć do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zobligowany jest do udzielenia odpowiedzi na ww. wniosek nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy zamawiający nie udzieli odpowiedzi na zapytania wykonawców w powyższym terminie, będzie zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający może zwołać zebranie dla wszystkich wykonawców w celu pełnego ustosunkowania się do zapisów SWZ. Informacja o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Po przeprowadzeniu procedury związanej z wyjaśnianiem zapisów zawartych w SWZ, zamawiający może dokonać zmiany treści ogłoszenie o zamówieniu. Modyfikacja SWZ jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający powinien zwracać szczególną uwagę na charakter zmian, które pragnie wprowadzić w treści SWZ. Zmiany SWZ można podzielić na zmiany, które skutkują modyfikacją treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany w samej treści SWZ.

Warto podkreślić, że w przypadku, gdy mają być wprowadzone zmiany SWZ, które przyczyniają się do modyfikacji poszczególnych treści sekcji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W sytuacji, gdy zamiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ww. ogłoszenia, zamawiający zobligowany jest do udostępnienia dokonanej zmiany np. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferta składana w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu

Regulacje nowego Pzp wprowadzają elektronizację postępowań podprogowych, w związku z powyższym zamawiający są zobowiązani do przeprowadzania postępowań za pomocą platform zakupowych. Oferty w trybie podstawowym wykonawcy składają w formie elektronicznej, tj w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy oferta zostanie sporządzona w odmiennej formie niż wskazana powyżej, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 pkt 3 nowego Pzp.

Przy wyznaczaniu terminu składania ofert, zamawiający powinien brać pod uwagę, czy zamówienie składa się z wielu etapów niezbędnych do jego realizacji oraz czas niezbędny na sporządzenie ofert,
z tym że termin ten w przypadku:

  • dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zakończenie postępowania w trybie podstawowym

W uprzednim stanie prawnym ustawodawca nie wskazał wprost momentu zakończenia postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Według norm prawnych nowego Pzp postępowanie przetargowe kończy się zawarciem umowy, bądź unieważnieniem postępowania. Jednakże, czynność zwarcia umowy nie jest czynnością wykonywaną w postępowaniu.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

PZP: I wariant trybu podstawowego

PZP: I wariant trybu podstawowego

 

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny