13.08.2021

Jak wyliczyć wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku samowoli budowlanej

Jak wyliczyć wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku samowoli budowlanej?

Kiedy dołączona do wniosku legalizacyjnego w trybie podstawowym, dokumentacja jest kompletna i nie zawiera żadnych nieprawidłowości, organ nadzoru budowlanego przechodzi
do ustalenia opłaty wydając w tym zakresie stosowne postanowienie.

Organy nadzoru budowlanego w określaniu wysokości opłaty legalizacyjnej kierują się wprost przepisami prawa budowlanego, ponadto w zależności od przedmiotu postępowania różna jest metoda ustalania wysokości opłaty.

Przepisy prawa budowlanego wskazują, że zastosowanie do opłaty legalizacyjnej mają uregulowania dotyczące kar określone w art. 59f ust. 1 prawa budowlanego, jak również przepisy działu III ordynacji podatkowej, wobec czego możliwym jest złożenie wniosku o rozłożenie opłaty legalizacyjnej na raty, odroczenie terminu płatności a nawet o jej umorzenie.

Każdorazowo wnioskodawca obowiązany jest odpowiednio umotywować wniosek powołując się na swój ważny interes lub interes publiczny , jak również wystąpienie po jego stronie konkretnych okoliczności które doprowadziły do braku możliwości uiszczenia opłaty legalizacyjnej. W zakresie tym organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest właściwy miejscowo Wojewoda, ze względu na przyznane uprawnienia organu podatkowego w sprawach z zakresu prawa budowlanego.

Przechodząc do clou zagadnienia, stawka opłaty legalizacyjnej w tym przypadku podlega pięćdziesięciokrotnemu powiększeniu zgodnie z art. 49d ust.1 pkt.1 prawa budowlanego,
w stosunku do wartości określonej w art. 59f ust. 2 prawa budowlanego. Tym samym stawka opłaty legalizacyjnej wynosi 25.000 zł.

W związku z powyższym wyliczenie wysokości opłaty legalizacyjnej to nic innego jak działanie polegające na pomnożeniu stawki opłaty ze współczynnikiem kategorii obiektu oraz ze współczynnikiem wielkości obiektu, które znajdują się w tabelach stanowiących załącznik do tekstu ustawy.

Przechodząc do dalszych kwestii wskazać należy, że nie jest możliwa egzekucja opłaty legalizacyjnej, w związku z czym brak uiszczenia opłaty powoduje konieczność wydania decyzji
o rozbiórce obiektu będącego przedmiotem legalizacji.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny