23.08.2021

Jaka jest różnica między gwarancją a rękojmią?

Wpadamy w irytacje gdy niedawno zakupiony produkt nagle się psuje. Chcemy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy, wymiany produktu na nowy albo otrzymania zwrotu pieniędzy.

Przy zakupie często pytamy o gwarancję, jednak polskie prawo dodatkowo chroni kupujących również poprzez rękojmię. W artykule pokazujemy różnicę między nimi oraz jak je stosować.

 • Uprawnienia wynikające z obu instytucji można wykonywać niezależnie od siebie.
 • Mówimy o sytuacji gdy konsument (osoba fizyczna) dokonuje transakcji z przedsiębiorcą.

I. Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne produktu.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Niezgodność ma miejsce, gdy produkt:

 • nie ma właściwości o których sprzedawca zapewnił kupującego,
 • nie posiada właściwości, którą rzecz powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Natomiast z wadą prawną mamy do czynienia, jeżeli produkt jest:

 • własnością osoby trzeciej;
 • obciążony prawem osoby trzeciej (np. zastawem);
 • ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Jeżeli produkt nabywa konsument, domniemywa się że wada która ujawniła się w ciągu roku, istniała już w momencie sprzedażyTo bardzo istotny zapis, gdyż wynika z niego, że to na sprzedawcy ciąży obowiązek udowodnienia powstania wady z winy konsumenta. Jeżeli jednak wada uwidoczniła się w okresie od 12 do 24 miesiąca, to konsument musi udowodnić, że istniała w momencie zakupu.

II. Gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.

 • Oświadczenie gwarancyjne może być złożone w dowolnej formie.
 • Konsument ma prawo żądać wydania dokumentu gwarancyjnego na piśmie lub inny trwałym nośniku. Zagubienie czy zniszczenie dokumentu nie powoduje utraty uprawnień, lecz może utrudnić ustalenie zakresu obowiązków gwaranta.
 • Powinno być też w niej zawarte stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

III. Poniżej są przedstawione główne różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją:

Odpowiedzialność

Rękojmia: Ponoszona przez sprzedawcę. Obowiązkowa (z mocy prawa), nie może być modyfikowana na niekorzyść konsumenta

Gwarancja: Co do zasady ponoszona przez producenta (ewentualnie importera albo sprzedawcę). Dobrowolna.

Wymagane dokumenty

Rękojmia: Dowód zakupu, np. faktura, paragon, potwierdzenie płatności

Gwarancja: Dowód zakupu, np. faktura, paragon, potwierdzenie płatności

Roszczenia przysługujące kupującemu

Rękojmia: Obniżenie ceny produktu; naprawa; wymiana na wolny od wad; odstąpienie od umowy zakupu (gdy wada jest istotna)

Gwarancja: Zgodnie z oświadczeniem gwaranta

Okres obowiązywania

Rękojmia: 2 lata w przypadku ruchomości; 5 lat w przypadku nieruchomości

Gwarancja: Zgodnie z oświadczeniem gwaranta

Zakres obowiązywania

Rękojmia: Obejmuje wady fizyczne i prawne

Gwarancja: Obejmuje wyłącznie wady fizyczne

Po procesie reklamacyjnym

Rękojmia: Wymiana towaru na nowy nie powoduje wydłużenia terminu rękojmi

Gwarancja: Wymiana towaru na nowy powoduje wydłużenie terminu gwarancji

Czas odpowiedzi na reklamację konsumenta

Rękojmia: 14 dni

Gwarancja: Zgodnie z oświadczeniem gwaranta lub 14 dni

Zatem która ze wskazanych form reklamacji jest korzystniejsza dla kupującego?

Szerszą ochronę daje reklamacja z tytułu rękojmi. Jest tak dlatego że zapisy kodeksu cywilnego określają m.in. jaki jest okres ochrony, czas odpowiedzi i zakres usługi reklamacyjnej. Dlatego, jeżeli nie upłynęły jeszcze 2 lata od wydania produktu, to korzystniej będzie składać reklamację z tytułu rękojmi do sprzedawcy. Natomiast jeżeli 2 lata już minęły albo reklamacji z tytułu rękojmi nie uznano, to zasadnym byłoby skorzystanie w gwarancji.

Należy ponownie podkreślić, że wykonywanie praw z rękojmi nie uniemożliwia późniejszego reklamowania produktu na podstawie gwarancji i na odwrót – skorzystanie z gwarancji nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dochodzeniu uprawnień z tytułu rękojmi..

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Maksymilian Gurbisz
Opiekun działu
Maksymilian Gurbisz
Radca prawny