11.07.2023

Kodeks wyborczy

Co zmienia znowelizowany Kodeks wyborczy?

 

Rejestr Wyborców

Centralny Rejestr Wyborców (CRW) ma za zadanie gromadzenie danych o wyborcach i o posiadaniu przez nich prawa wyborczego – w kraju i za granicą w czasie rzeczywistym. W założeniu ma ułatwić to zarządzanie danymi o wyborcach zmieniających miejsce, w którym oddają głosy.

Komisje wyborcze w małych miejscowościach

Nowa ustawa stworzy możliwość formowania nowych lokali do głosowania  w małych miejscowościach. Stały obwód, w którym oddaje się głosy wyniesie od 200 do 4000 osób.

To mieszkańcy mogą wnioskować o utworzenie nowego obwodu głosowania. Żeby to osiągnąć 5% wyborców powinna złożyć wniosek do komisarza wyborczego o utworzenie takiego obwodu wyborczego.

Transport do lokalu i likwidacja podwójnych komisji oraz ich składy

Wyborca niepełnosprawny (w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo taki, który ma 60 lat) będzie miał prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego. Wystarczy powiadomić o zamiarze głosowania w stosownym czasie przed oddaniem głosu i przy spełnieniu warunków dotyczących odległości od lokalu.

Zniesiono powoływanie dwóch komisji w obwodzie – 1. Do głosowania i 2. Do liczenia głosów. To jedna komisja zorganizuje głosowanie i policzy głosy.

W składzie komisji wyborczej zasiadać będzie od 4 do 10 członków posiadających wykształcenie wyższe prawnicze z rękojmią należytego pełnienia funkcji.

Społeczni obserwatorzy i mężowie zaufania

Czynności komisji będą mogły być utrwalane za pomocą rejestracji obrazu i dźwięku przez mężów zaufania – aż do momentu podpisania protokołu. Dla mężów zaufania przeznaczono także dietę w kwocie 50% diety członków komisji wyborczych.

Listy poparcia kandydatów i agitacja wyborcza

Zmiany dotyczą zbierania podpisów wyborców popierających stworzenie komitetu lub listy kandydatów. Należy wskazać datę udzielanego poparcia.  W założeniu ma to zapobiec praktykom zbierania podpisów przed terminem wynikającym z ustalenia daty wyborów.

Agitacja wyborcza to prawo dla każdego. Może prowadzić ją każdy komitet wyborczy, każdy wyborca. Każdy bez zgody komitetu może promować daną partię lub kandydata.