24.08.2021

Kontrola postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego po nowemu

Organy kontroli

Organami kontrolnymi, które przeprowadzają kontrolę dotyczącą udzielania zamówień publicznych są:

  • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;
  • organy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, z wyłączeniem Prezesa Rady Ministrów;
  • regionalne izby obrachunkowe ;
  • instytucję audytową oraz instytucje zarządzające w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności.

W celu niepowielania czynności kontrolnych oraz przyspieszenia procesu kontroli, organy kontroli podejmują działania wspólnie poprzez informowanie o podjętych czynność, a także wynikach przeprowadzonych kontroli.

Kwestionariusz kontroli

W przepisach nowego Pzp zawarto regulacje dotyczące kwestionariusza kontroli, który sporządzany jest przez organ kontroli.

Kwestionariusz kontroli zawiera:

  • szczegółowy opis zagadnień podlegających sprawdzeniu podczas kontroli;
  • zakres dokumentów, który może być żądany od zamawiającego
  • miejsce na przedstawienie przez zamawiającego informacji o przeprowadzonej kontroli udzielania zamówień przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli.

Wzór kwestionariusza jest jawny, należy go udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej.

Należy podkreślić, że organ kontroli przeprowadza czynności kontrolne na podstawie kwestionariusza kontroli. Istnieje bezwzględny zakaz kontrolowania odmiennych zagadnień niż wskazane w kwestionariuszu kontroli. Organ kontrolny jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu kwestionariusza kontroli, bądź przekazania informacji miejsca udostępnienia kwestionariusza, aby mógł się z nim zapoznać. Ponadto, zamawiający, wobec którego będzie przeprowadzana czynności kontrolne otrzymuje zawiadomienie
o wszczęciu kontroli.

Podstawa wszczęcia kontroli

Organy kontrolne wszczynają kontrolę, wówczas, gdy w wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzą naruszenie przepisów ustawy Pzp, które miało wpływ na wynik postępowania. Powyższej regulacji nie stosuje się do kontroli postępowań współfinansowanych ze środków unijnych, w związku z powyższym
w tym przypadku kontrola może być wszczęta wówczas, gdy doszło do uchybienia norm prawnych ustawy Pzp, które nie miało wpływu na wynik postępowania.

Przykłady naruszeń z wpływem na wynik postępowania:

1. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części w ramach jednego postępowania, co skutkowało pominięciem stosowania ustawy Pzp. Zamawiający błędnie dokonał podziału na odrębne zamówienia, których przedmiotem była dostawa, tj. zakup zaopatrzenia mundurowego obejmującego: plecaki, rękawice ćwiczebne oraz śpiwory. W związku z powyższym, uchybienie norm ustawy Pzp polegało na wszczęciu postępowań na odrębne zamówienia oraz nieoszacowaniu łącznie wartości tych zamówień, co skutkowało błędnym przeprowadzeniem postępowania na podstawie wewnętrznego regulaminu zamawiającego. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający był zobowiązany do wszczęcia postępowania z podziałem na części.

2. W toku postępowania wykonawca złożył za pomocą platformy zakupowej trzy oferty, które różniły się od siebie treścią merytoryczną. Pomimo, błędnego, wielokrotnego złożenia ofert przez wykonawcę, zamawiający stwierdził, że oferty podlegają badaniu. W tym przypadku zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp był zobligowany do odrzucenia oferty, gdyż wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.

3. Wykonawca dołączył do oferty kopię gwarancji wadialnej w formie pisemnej. Zamawiający uznał ofertę wykonawcy za najkorzystniejszą. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający powinien odrzucić ofertę wykonawcy, ponieważ wykonawca przekazuje oryginał gwarancji wadialnej w postaci elektronicznej.

Zakończenie postępowania kontrolnego

Organy kontroli zamieszczają informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach, w tym dokument kończący kontrolę w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny