14.08.2021

Legalizacja samowoli budowlanej krok po kroku

Legalizacja samowoli budowlanej krok po kroku.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego różnicują procedurę legalizacyjną samowoli budowlanej ze względu na okres kiedy do niej doszło. Tym samym odmienne będą procesy legalizacyjne dla nowopowstałych obiektów, jak również dla tych, które zostały wybudowane co najmniej 20 lat temu.

Niniejszy artykuł pokrótce przedstawi zarys procesu legalizacji inwestycji  w jej tradycyjnej formie.

W zakresie nowopowstałych samowoli budowlanych, dotyczących obiektów budowlanych, co do których nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub co do których nie dokonano wymaganego prawem zgłoszenia inwestycji, jak również w sytuacji gdy właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej wniósł w drodze decyzji sprzeciw od zgłoszenia inwestycji, w pierwszej kolejności zostaje wydane przez organ nadzoru budowlanego postanowienie o wstrzymaniu budowy, na które stronie przysługuje zażalenie.

W sytuacji kiedy zostało już wydane postanowienie o wstrzymaniu rób budowlanych,
w terminie 30 dni od jego doręczenia inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy obiektu przysługuje prawo do złożenia wniosku o legalizację inwestycji. Przepisy prawa budowlanego nakładają na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, których katalog jest różny, w zależności czy przedsięwzięcie wymagało wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kiedy wystarczającym jest zgłoszenie inwestycji na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1-3 prawa budowlanego.

Osobny katalog dokumentów w procesie legalizacji samowoli budowlanej dotyczy inwestycji innych niż, te wymagające pozwolenia na budowę lub wymagające jedynie zgłoszenia na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1-3 prawa budowlanego.

I tak, w pierwszym przypadku aby dokonać legalizacji niezbędne będą, (art. 48b ust. 2 prawa budowlanego):

 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy
  z ustaleniami: obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej;
 • dokumenty wynikające z art. 33 ust. 2 pkt. 1, 2, do których należą projekt zagospodarowania działki lub terenu, jak również projekt
  architektoniczno-budowlany
   w liczbie 3 egzemplarzy, poza tym  przedstawione
  w pkt. 2, oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości na cele budowlane wraz z dwoma egzemplarzami projektu technicznego. Natomiast co do terenów zamkniętych dodatkowo konieczne będzie przedłożenie dokumentów wymienionych w art. 33 ust. 2 pkt. 4 prawa budowlanego

W przypadku pozostałych inwestycji, katalog dokumentów potrzebnych z punktu widzenia legalizacji jest następujący:

 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy
  z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości na cele budowlane, określone w art. 32 ust. 4 pkt. 2 prawa budowlanego;
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu.

W przypadku braku nieprawidłowości w dokumentacji, organ nadzoru budowlanego
w postanowieniu określa wysokość opłaty legalizacyjnej. 

Co istotne, uiszczenie opłaty legalizacyjnej skutkuje wydaniem przez organ nadzoru budowlanego decyzji, która ostatecznie zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu, natomiast w stosunku do robót budowlanych, które zostały przerwane, zezwala na ich kontynuowanie.

Decyzja legalizacyjna w tradycyjnej procedurze, w przeciwieństwie do uproszczonej nie stanowi podstawy do użytkowania zalegalizowanej inwestycji. Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu zobowiązani są do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny