30.08.2021

PZP: Negocjacje w trybie podstawowym wariant III

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie podstawowym w wariancie III wówczas, gdy wartość postępowania nie przekracza kwot progów unijnych. W przedmiotowym trybie zamawiający udziela zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Następnie zamawiający prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, zaś po ich przeprowadzeniu zaprasza do składania ofert ostatecznych. Artykuł PZP: Negocjacje w trybie podstawowym wariant III jest częścią serii o Prawie zamówienień publicznych.

Charakterystyka negocjacji w wariancie III

Należy wskazać, że oferty, w zakresie których będą przeprowadzane negocjacje, a także same negocjacje mają charakter poufny. Od momentu otwarcia ofert zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami. W celu ujawnienia informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami wymagana jest zgoda drugiej strony. Zgoda jest udzielana na podstawie konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

Należy pamiętać, że w tym trybie negocjacje posiadają charakter obligatoryjny, w związku z powyższym zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia negocjacji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu. Zamawiający nie jest zobligowany do zaproszenia do udziału w negocjacjach wszystkich wykonawców, w związku z powyższym powinien prowadzić negocjacje z co najmniej trzema wykonawcami, aby została spełniona zasada konkurencji. Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyło oferty niepodlegające odrzuceniu mniej niż trzech wykonawców, zamawiający może kontynuować procedurę przetargową poprzez zaproszenie do negocjacji tych wykonawców, bądź zawiadamia wykonawców o unieważnieniu postępowanie.

W trybie podstawowym w wariancie III, zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań, a następnie po zakończonych negocjacjach przygotowuje specyfikacje warunków zamówienia.

Jakie aspekty podlegają negocjacją w trybie podstawowym wariant III?

a) zakazany zakres negocjacji

Ustawodawca wyraźnie wskazał, że istnieje bezwzględny zakaz prowadzenia negocjacji w wyniku, których doszłoby do zmian minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub wykonania zamówienia wskazanych w opisie potrzeb i wymagań. Warto zauważyć, że wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, bądź jego realizacji zamawiający zamieszcza w opisie potrzeb i wymagań.

Minimalne wymagania są to wymagania, które posiadają charakter nadrzędny dla zamawiającego, w związku z powyższym oferta wykonawcy powinna spełniać minimalne wymagania, aby nie podlegała odrzuceniu z postępowania. W sytuacji, gdy oferta wykonawcy nie będzie spełniać minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, nie będą wobec niej prowadzone negocjacje. Na podstawie przeprowadzonych negocjacji, nie mogą ulec modyfikacji istotne elementy ogłoszenia. Istotnymi elementami ogłoszenia są:

  • przedmiot, wielkość lub zakres zamówienia,
  • kryteria oceny ofert,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • sposób oceny spełniania warunków.

b) dozwolony zakres negocjacji

W trybie podstawowym w wariancie III można przeprowadzać negocjacje dotyczące warunków postępowania. W art. 7 pkt 29 nowego Pzp zawarto definicje warunków zamówienia, zgodnie, z którym są to warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przed procedurą negocjacyjną, warunki zamówienia powinny być wskazane w opisie potrzeb i wymagań, a następnie po przeprowadzonych negocjacjach warunki powinny zostać określone w SWZ.

Ponadto, ustawodawca podkreślił, że negocjacje przeprowadzane są w celu podniesienia efektywności.

W trybie podstawowym w wariancie III powinna zostać zrealizowana zasada efektywności zgodnie, z którą zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający:

  • najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz
  • uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.

W niniejszym trybie procedura negocjacyjna stanowi kluczowy element, gdyż na ich podstawie może zostać sporządzony m.in. opis przedmiotu zamówienia. Należy podkreślić, że przedmiotowy tryb będzie szczególnie pomocny dla zamawiających, którzy w momencie wszczęcia postępowania przetargowego nie posiadają wiedzy, jaką treść powinno zawierać SWZ.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

PZP: Negocjacje w trybie podstawowym wariant III

PZP: Negocjacje w trybie podstawowym wariant III

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny