30.08.2021

PZP: Negocjacje w wariancie II trybu podstawowego

Zamawiający udzielają zamówień w trybie podstawowym wówczas, gdy wartość postępowania nie przekracza progów unijnych. Wariant II trybu podstawowego charakteryzuje się tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający jest uprawniony do prowadzenia negocjacji. Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia zamiar przeprowadzania negocjacji. W przypadku, gdy nie określono w dokumentacji możliwości wszczęcia procesu negocjacji w toku postępowania, zamawiający nie może ich przeprowadzić. Artykuł PZP: Negocjacje w wariancie II trybu podstawowego jest częścią serii o Prawie zamówienień publicznych.

Charakterystyka negocjacji w trybie podstawowym wariant II

Zamawiający nie jest zobligowany do zaproszenia do udziału w negocjacjach wszystkich wykonawców. Natomiast, zgodnie z zasadą konkurencyjności, powinien prowadzić negocjacje z co najmniej trzema wykonawcami. Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyło oferty niepodlegające odrzuceniu mniej niż trzech wykonawców, zamawiający może kontynuować procedurę przeprowadzania postępowania.

W niniejszym trybie negocjacje są poufne. W terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert zamawiający jest zobligowany do udostępnia ofert z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert.

Po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcami, zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

W jakim zakresie mogą być przeprowadzane negocjacje w trybie podstawowym wariant II?

a) bezwzględny zakaz przeprowadzania negocjacji, co do treści SWZ.

Należy podkreślić, że negocjacje w niniejszym trybie posiadają charakter fakultatywny, w związku z powyższym, gdy zamawiający wskaże możliwość negocjowania treści ofert w ogłoszeniu
o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia, nie jest zobligowany do ich przeprowadzenia.

W nowym Pzp jednoznacznie określono pewne granice negocjacji przeprowadzanych w trybie podstawowym wariant II.

W przedmiotowym trybie postanowienia negocjacji nie mogą przyczynić się do zmiany treści SWZ. Mając na uwadze powyższe, treść negocjacji nie może oddziaływać na zapisy sporządzone przez zamawiającego w SWZ. Istnieje bezwzględny zakaz dokonywania zmian na podstawie negocjacji takich postanowień SWZ jak: opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert,

Warte podkreślenia jest, że zapisy SWZ zamawiający może zmienić do terminu składania ofert, w związku z powyższym ustawa nie przewiduje możliwości modyfikacji postanowień zawartych w SWZ po złożeniu przez wykonawców ofert dodatkowych, których treść została sporządzona po przeprowadzeniu negocjacji.

b) przedmiot negocjacji

W nowym Pzp precyzyjnie wskazano, że zamawiający prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, oznacza to, że przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamawiający może przeprowadzić negocjacje z wykonawcami, których oferty nie podlegały odrzuceniu, a następnie w wyniku negocjacji wykonawcy są uprawnieni do złożenia ofert dodatkowych.

Negocjacje mogą dotyczyć wyłącznie treści ofert, które będą oceniane na podstawie kryteriów określonych przez zamawiającego, w związku z powyższym granice przeprowadzanych negocjacji w ramach trybu podstawowego wyznaczają kryteria oceny ofert. Należy zaznaczyć, że zamawiający nie jest zobligowany do negocjowania wszelkich kryteriów oceny ofert. Tym samym w zaproszeniu do negocjacji winien być wskazany zakres kryteriów, które będą podlegać negocjacji.

Katalog kryteriów oceny ofert posiada charakter otwarty, w związku z tym ustawodawca umożliwił zamawiającemu określenie odmiennych kryteriów, na bazie których będą oceniane oferty złożone przez wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zamawiający określa kryteria oceny ofert w oparciu o przedmiot zamówienia.

Katalog kryteriów oceny ofert:

a)kryterium ceny;

b) kryterium kosztu;

c) kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do:

  • jakości, w tym do parametrów technicznych, właściwości estetycznych i funkcjonalnych takich jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
  • aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia;
  • aspektów innowacyjnych;
  • organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
  • serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

Według kryteriów jakościowych można uznać ofertę za najkorzystniejszą wówczas, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub decyzji właściwych organów, cena, bądź koszt są stałe.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

PZP: Negocjacje w wariancie II trybu podstawowego

PZP: Negocjacje w wariancie II trybu podstawowego

 

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny