05.05.2023

Odszkodowanie za słup energetyczny na działce na drodze administracyjnej

Jeżeli na Twojej działce posadowiony został w PRL-u słup energetyczny lub inne urządzenia przesyłowe (gazociągi, wodociągi, ropociągi, kanalizację i światłowody) przebiegające przez działkę, a w dziale III księgi wieczystej nieruchomości brak jest wpisu o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz operatora przesyłowego, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że należy Ci się odszkodowanie za posadowienie tego słupa!

 

Warto wspomnieć, że już sama linia elektroenergetyczna przechodząca nad działką daje podstawy do wystąpienia z roszczeniem o ustalenie odszkodowania, gdyż jest ono obliczane na podstawie obszaru strefy ochronnej (wyłączonej z trwałej zabudowy).

W pierwszej kolejności należy ustalić, na jakiej podstawie prawnej został posadowiony na działce słup lub inne urządzenie przesyłowe. W tym celu możesz zwrócić się do przedsiębiorstwa przesyłowego z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.

Należy pamiętać, że nie zawsze ubieganie się o odszkodowanie będzie opłacalne, dlatego przed złożeniem stosownego wniosku, zasadne jest dokładne przeanalizowanie sprawy i zgromadzonych dokumentów.

Ponadto należy liczyć się z tym, że uzyskanie odszkodowania na drodze administracyjnej może być czasochłonne, ale w wielu przypadkach jest to bardzo opłacalne. Nasi radcowie prawni i adwokaci przeprowadzą Państwa przez ten cały żmudny i niełatwy proces.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

W świetle najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego legitymację procesową do wystąpienia z roszczeniem posiadają adresaci decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości oraz ich spadkobiercy.

Czy jeśli odszkodowanie za szkody zostało wypłacone przysługuje mi prawo do ubiegania się o coś jeszcze?

To zależy. Warto przeanalizować zakres wypłaconego już odszkodowania. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, odszkodowanie za straty wynikłe z działań przewidzianych w art. 35 ust. 1 i 2 strony ustalały na podstawie wzajemnego porozumienia. W przypadku sporu pomiędzy stronami kwotę ustalał naczelnik gminy (prezydent lub naczelnik miasta) na wniosek zainteresowanego. Jak wynika z ust. 2 art. 36 odszkodowanie za straty w zasiewach, uprawach i plonach było ustalane w przeciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku o odszkodowanie. Roszczenie o takie odszkodowanie przedawniało się z upływem 3 lat od powstania szkody.

Powyższe odszkodowanie nie ograniczało się wyłącznie do strat w zasiewach, uprawach i plonach, lecz odnosiło się do wszelkich strat związanych z założeniem i przeprowadzeniem przewodów lub urządzeń, włącznie ze zmniejszeniem wartości nieruchomości, na których zostały posadowione.

Czy roszczenie o odszkodowanie nie uległo przedawnieniu, jeżeli decyzja została wydana w znacznej odległości czasowej?

Zgodnie z utrwalonymi w orzecznictwie poglądami, roszczenie odszkodowawcze z tytułu ograniczenia prawa do nieruchomości wykazuje w przeważającej mierze cechy roszczenia administracyjnoprawnego, co oznacza, że nie ulega przedawnieniu!

Co wpływa na wysokość odszkodowania?

W operacie szacunkowym rzeczoznawca majątkowy określa wartość rynkową prawa własności nieruchomości, będącą podstawą do określenia  obniżenia wartości nieruchomości wskutek lokalizacji urządzeń przesyłowych na gruncie. Szkoda trwała, związana jest ze zmniejszeniem wartości nieruchomości na skutek ustanowienia pasa gruntu o trwałym ograniczeniu w sposobie korzystania przy uwzględnieniu czynników takich jak: zmiana warunków korzystania z nieruchomości, zmiana przydatności użytkowej nieruchomości, trwałe ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości czy skutków spowodowanych obowiązkiem udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń.

Podsumowując, przy określaniu wartości odszkodowania za linię, bierze się pod uwagę obszar działki, który jest wyłączony z użytkowania z uwagi na posadowienie w jego obrębie urządzeń przesyłowych (tzw. pas technologiczny). Rzeczoznawca majątkowy w obszarze bezpośrednio zajętym przez dane urządzenie przesyłowe np. słup energetyczny określa współczynnik, który zakłada wyłączne korzystanie z części nieruchomości, natomiast w obszarze pasa technologicznego, używa innego stosownego współczynnika.

Jeżeli potrzebują Państwo porady związanej z tematyką słupów energetycznych czy innych urządzeń przesyłowych, zapraszamy do kontaktu z nami oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Michalska | Kolbuszowa Dolna | Facebook

Gurbisz Łagocki | Warsaw | Facebook

 

Zapoznaj się z także z naszymi innymi artykułami w dziale Biznes Biznes – Gurbisz Łagocki (gurbiszlagocki.pl) oraz Klient indywidualny Klient indywidualny – Gurbisz Łagocki (gurbiszlagocki.pl)

 

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny