31.08.2021

Odwołanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Odwołanie można wnieść zarówno w zakresie popełnionych uchybień lub zaniechań dotyczących postępowań, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, bądź postępowań podprogowych. Odwołujący zobowiązany jest do złożenia pisma do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w związku z powyższym adresatem odwołania jest Prezes Izby. Odwołanie rozpatrywane jest przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej. Artykuł Odwołanie przed Krajową Izbą Odwoławczą jest częścią serii o Prawie zamówienień publicznych.

Podstawa odwołania

Odwołanie przysługuje na:

 • niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w:
  • postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • postępowaniu o zawarcie umowy ramowej,
  • dynamicznym systemie zakupów,
  • systemie kwalifikowania wykonawców
  • konkursie
 • zaniechanie czynności w:
  • postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • postępowaniu o zawarcie umowy ramowej;
  • dynamicznym systemie zakupów;
  • systemie kwalifikowania wykonawców;
  • konkursie.
 • zaniechanie przez zamawiającego:
  • przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  • zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Ponadto ustawodawca umożliwił wniesienie odwołania na projektowane postanowienia umowy.

Kto może wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia odwołania są:
a) wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp;
b) uczestnik konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp;
c) organizacje wpisane na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych;
d) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Forma odwołania

W podstępowaniu odwoławczym dopuszczalne są następujące formy, w jakich podmiot powinien złożyć odwołanie:

 • forma elektronicza – plik elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • postać elektroniczna – plik elektroniczny podpisany podpisem zaufanym lub osobistym;
 • kopia tego pisma, jeżeli odwołanie zostało wniesione w formie pisemnej, tj. oryginał pisma został opatrzony własnoręcznym podpisem.

Na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/kio, zakładka ePUAP została zamieszczona elektroniczna skrzynka podawcza, za pośrednictwem której przekazywana jest korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto, podmioty posiadają możliwość wnoszenia odwołań
i korespondencji do Krajowej Izby Odwoławczej przy pomocy skrzynki podawczej będącej częścią Platformy e-Zamówienia.

Odwołanie przed Krajową Izbą Gospodarczą – terminy:

a) w postępowaniach, w których wartość jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych

Podstawa odwołania Termin na wniesienie odwołania
niezgodna z przepisami prawa czynność zamawiającego, jeżeli  informacja o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
niezgodna z przepisami prawa czynność zamawiającego, jeżeli  informacja o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. pocztą lub za pośrednictwem posłańca) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
zarzut, co do treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej
w przypadku wystąpienia odmiennych uchybień niż wskazanych powyżej 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
nieopublikowanie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie przesłanie wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub niezaproszenie wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki
nieopublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
nieopublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania, które zawierałyby uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

b) w postępowaniach, których wartość nie przekracza kwot progów unijnych

Podstawa odwołania Termin na wniesienie odwołania
niezgodna z przepisami prawa czynność zamawiającego, jeżeli  informacja o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
niezgodna z przepisami prawa czynność zamawiającego, jeżeli  informacja o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. pocztą lub za pośrednictwem posłańca) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
zarzut, co do treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej
w przypadku wystąpienia odmiennych uchybień niż wskazanych powyżej 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
nieopublikowanie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie przesłanie wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub niezaproszenie wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej 15 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki
nieopublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy
nieopublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania, które zawierałyby uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy

Elementy odwołania

Odwołanie przed Krajową Izbą Odwoławczą powinno zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

 

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

PZP: Odwołanie jako pismo wszczynające postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

PZP: Odwołanie jako pismo wszczynające postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny