22.08.2021

Oświadczenia z art. 125 nowego Pzp w postępowaniach ponadprogowych oraz podprogowych

Czym jest oświadczenie określone w art. 125 nowego Pzp?

Ustawodawca w art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawarł instytucje oświadczenia, które zawiera wstępne potwierdzenie, czy wykonawca biorący udział w postępowaniu nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału oraz kryteria selekcji określone przez zamawiającego w dokumentacji postępowania. Powyższe oświadczenie wykonawca dołącza do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zależności od trybu postępowania.

Jakie podmioty składają oświadczenie w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego?

Przepisy nowego Pzp wprost wskazują, jakie podmioty są zobowiązane do złożenia oświadczenia określonego w art. 125 nowego Pzp, należą do nich:

  • każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia np.: konsorcjum firm, spółka cywilna;
  • podmioty trzecie, które udostępniają swoje zasoby składają formularz JEDZ w zakresie, jakim wykonawca polega na ich potencjale;
  • podwykonawcy, którym wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu zamówienia.

Forma oświadczenia z art. 125 nowego Pzp.

Zamawiający ustala formę oświadczenia określonego  w zależności od wartości postępowania.

Warto podkreślić, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dzielą się na:

  • postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty progowe unijne, tj. postępowania ponadprogowe;
  • postępowania, których wartość nie przekracza kwot progów unijnych, tj. postępowania podprogowe.

a) JEDZ jako oświadczenie wykonawcy w postępowaniach ponadprogowych.

W przepisach nowego Pzp nie wprowadzono zmian, co do formy oraz treści jednolitego elektronicznego dokumentu zamówienia, tzw JEDZ.

JEDZ jest oświadczeniem, w którym wykonawca potwierdza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, a także spełnia warunki udziału i kryteria selekcji określone przez zamawiającego. Należy podkreślić, że jednolity dokument europejski zamówienia tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.

Wypełnienie oraz złożenie formularza JEDZ w postępowaniu ponadprogowym nie jest procesem skomplikowanym, ponieważ wykonawcy posiadają dostęp do elektronicznych narzędzi, które umożliwiają sprawne uzupełnienie i złożenie go zamawiającemu. Tym samym, wykonawca składa oświadczenie na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór zawarto w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3
z 6.1.2016, str. 16). Wykonawca posiada możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy pomocy  elektronicznego narzędzia na stronie internetowej: http://espd.uzp.gov.pl/. Należy jednak pamiętać, że wykonawca biorący udział w postępowaniu ponadprogowym musi złożyć formularza JEDZ w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W formularzu JEDZ wykonawca powinien wypełnić następujące części:

Część I: Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia. W tej części informacje zostaną naniesione w sposób automatyczny wówczas, gdy JEDZ zostanie uzupełniony przy użyciu bezpłatnego elektronicznego serwisu ;

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy. Wykonawca powinien przedstawić następujące informacje: nazwę i adres wykonawcy, numer VAT, rozmiar jego przedsiębiorstwa, osób, które  reprezentują go
w postępowaniu, czy ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (np. w formie konsorcjum), bądź polega na zasobach podmiotów trzecich;

Część III: Kryteria wykluczenia. Wykonawca wykazuje, czy zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia;

Część IV: Kryteria kwalifikacji. W tej części zawiera wszelkie informacje w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów. We wskazanej części formularza wykonawca potwierdza spełnienie kryteriów selekcji określone przez zamawiającego;

Część VI: Oświadczenia końcowe. Wykonawca składa oświadczenie, że wszelkie informacje zawarte w JEDZ są prawidłowe, a następnie składa zobowiązanie do przedłożenia zaświadczeń, dokumentacji na żądanie zamawiającego i bez zbędnej zwłoki.

b) oświadczenie składane w postępowaniach podprogowych

Na skutek procesu elektronizacji postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wprowadzono szereg zmian dotyczących formy oświadczenia sporządzanego przez wykonawców w postępowaniach podprogowych. Wykonawca składa ww. oświadczenie w postaci elektronicznej, bądź w formie elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Istnieje odstępstwo od zachowania ww. formy oświadczenia w sytuacji, gdy zamawiający odstąpi od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej, wykonawca może złożyć oświadczenie w formie pisemnej. Natomiast, ustawodawca nie określił formy, w jakiej wykonawca powinien składać oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, spełnieniu warunków udziału, kryteriów selekcji, w związku z tym zamawiający sporządza samodzielnie oświadczenie.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniach ponadprogowych nie muszą obawiać się wielu zmian w zakresie treści oraz formy jednolitego dokumentu zamówienia. Jednak, wykonawcy biorący udział w postępowaniach podprogowych będą musieli zmierzyć się z procesem elektronizacji zamówień publicznych, który ma wpływ na formę składanych przez nich dokumentów oraz oświadczeń m.in. na postać oświadczenia określonego w art. 125 nowego Pzp.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny