09.06.2023

Podatek od spadków i darowizn. Zmiany kwot wolnych od podatków

Kwota wolna od podatku po nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn otrzymanych w ciągu pięciu lat od jednej osoby wzrośnie z 10 434 zł do 36 120 zł (najbliższa rodzina), z 7878 zł do 27 090 zł (dalsza rodzina). Dla III grupy podatkowej wzrośnie z 5308 zł do 5733 zł.

Zmiana limitu istotna również dla grupy zerowej

Zmiana limitu jest też istotna także dla każdego kto otrzyma darowiznę lub spadek od najbliższej rodziny. Rodzina z grupy zerowej to: małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Darowizny i spadki od tych członków rodziny (z grupy zerowej) mogą być zwolnione od podatku, niezależnie od wartości otrzymanego spadku lub darowizny. Jednakże wyłącznie w przypadku spadków i darowizn do wartości limitu określonego dla I grupy podatkowej podatnicy nie muszą dokonywać żadnych czynności.

Jeżeli chcemy skorzystać ze zwolnienia to należy przede wszystkim zawiadomić urząd skarbowy w terminie 6 miesięcy o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Uchybienie powyższemu obowiązkowi (np. przekroczenie 6 miesięcznego terminu przewidzianego dla powiadomienia urzędu skarbowego) skutkować będzie tym, że trzeba będzie zapłacić podatek od nadwyżki ponad kwotę wolną dla I grupy podatkowej.

Zmiany od 1 lipca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r.:

Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jeżeli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od tego samego zbywcy następuje więcej niż jeden raz, do czystej wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas od tego samego zbywcy w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Grupy podatkowe

Do poszczególnych grup podatkowych (oprócz grupy zerowej) zalicza się:

1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców.

Przepisy przejściowe przewidują, że do spadków i darowizn otrzymanych przed 1 lipca 2023 r. mają mieć zastosowane dotychczasowe przepisy.

Maksymilian Gurbisz
Opiekun działu
Maksymilian Gurbisz
Radca prawny