31.08.2021

PZP: Przedmiotowe środki dowodowe

W art. 7 nowego Pzp ustawodawca zawarł szereg definicji instytucji, które mają zastosowanie w przetargach publicznych. Katalog definicji ma na celu wyeliminowanie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych oraz niepewności w zakresie zastosowania poszczególnych regulacji w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. W ustawie Prawo zamówień publicznych pojawiła się nowa, dotąd nieznana regulacja w postaci przedmiotowych środków dowodowych. Artykuł PZP: PZP: Przedmiotowe środki dowodowe jest częścią serii o Prawie zamówienień publicznych.

Definicja przedmiotowych środków dowodowych

Według art. 7 pkt 20 nowego Pzp przedmiotowe środki dowodowe stanowią środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami bądź kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, albo wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Odnosząc się do ww. definicji, przedmiotowe środki dowodowe w przeciwieństwie do podmiotowych środków dowodowych nie będą odnosić się do kwestii związanych z wykonawcą, tj. brakiem podstaw wykluczenia, spełnieniu kryteriów oraz warunków postępowania. Tym samym, wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe w celu wykazania, że określony w jego ofercie przedmiot zamówienia, tj. usługi, dostawy, bądź roboty budowlane będzie w pełni zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub opisem kryteriów oceny ofert, wymaganiami określonymi przez zamawiającego w dokumentacji postępowania. Należy jednoznacznie stwierdzić, że wskazane w ofercie świadczenie wykonawcy musi być tożsame z przedmiotem zamówienia, który został zawarty przez zamawiającego w postanowieniach specyfikacji warunków zamówienia. Mając na uwadze powyższe, w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje świadczenie, które jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 nowego Pzp.

Postać przedmiotowych środków dowodowych

Nowe Pzp zawiera otwarty katalog przedmiotowych środków dowodowych, w którym wyszczególniono:

  • etykiety;
  • certyfikaty;
  • inne dokumenty.

Etykieta stanowi każdy dokument, w tym zaświadczenie lub poświadczenie, które potwierdzają, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety. Warte podkreślenia jest, że etykietę wykonawcy składają w celu wykazania  zgodności z pewnymi cechami przedsięwzięcia budowlanego, dostawy, usługi, procesu lub procedury. Etykieta pełni funkcje potwierdzenia wymagań określonych w przedmiocie zamówienia. Należy podkreślić, że zamawiający posiada uprawnienie żądania od wykonawców złożenia etykiety wówczas, gdy przedmiot zamówienia posiada szczególne cechy środowiskowe, społeczne, bądź inne. Ponadto,  wymóg przedstawienia etykiety zamawiający zamieszcza w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert, bądź w wymaganiach dotyczących realizacji zamówienia.

Nieprawidłowością jest, gdy etykieta określa wymagania, które są niezwiązane z przedmiotem zamówienia.

Certyfikat również został wymieniony w katalogu przedmiotowych środków dowodowych. Certyfikat jest wydawany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzanych przez te jednostkę. Zapoznanie się z treścią przedłożonego przez wykonawcę certyfikatu umożliwi zamawiającemu upewnienie się, czy zaoferowane przez wykonawcę świadczenie jest zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, bądź wymaganiami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

W normach prawnych nowego Pzp przewidziano pewne odstępstwo od żądania przez zamawiającego etykiety, certyfikatu. Tym samym, gdy wykonawca nie posiada możliwości ( na co nie  ma wpływu) zdobycia odpowiednio etykiety, certyfikatu może przedłożyć odmienne przedmiotowe środki dowodowe niż te wskazane przez zamawiającego w dokumentacji postępowania, w szczególności dokumentację techniczną producenta. Natomiast, wykonawca może skorzystać z tego uprawnienia tylko w przypadku, gdy umotywuje, że przedłożone przedmiotowe środki dowodowe potwierdzają zgodność oferowanego przez niego świadczenia z wymagania określonymi przez zamawiającego.

Inne przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający może zobowiązać wykonawcę do złożenia innych przedmiotowych środków dowodowych, wówczas gdy ich treść potwierdza, że proponowany przez wykonawcę przedmiot świadczenia będzie tożsamy z wymaganiami zamawiającego.

Należy wskazać, że zamawiający zobligowany jest do określenia w dokumentach postępowania lub ogłoszeniu o zamówieniu, jakie przedmiotowe środki dowodowe powinien złożyć wykonawca wraz z ofertą. Zamawiający może wymagać równoważnych przedmiotowych środków dowodowych w sytuacji, gdy będą one potwierdzać, że przedmiot świadczenia oferowany przez wykonawcę w pełni jest zgodny z wymaganiami sporządzonymi przez zamawiającego. W związku z powyższym, treść przedmiotowych środków dowodowych powinna być zbieżna z przedmiotem zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe muszą być ściśle powiązane z wymaganiami zamawiającego przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że wymóg przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać jednej z naczelnych zasad Prawa zamówień publicznych, tj. uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

 

PZP: Przedmiotowe środki dowodowe

PZP: Przedmiotowe środki dowodowe

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny