29.08.2021

PZP: Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony jest jednym z najczęściej stosowanych przez zamawiających trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego tylko wówczas, gdy jego wartość jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych. W uprzednim stanie prawnym zamawiający posiadał możliwość wszczęcia postępowania w przedmiotowym trybie także w zakresie postępowań podprogowych, tj. których wartość nie przekracza kwot progów unijnych. W nowym pzp ustawodawca wprowadził szereg zmian dotyczących trybów udzielania zamówień publicznych, szczegółowo wprowadził podział, w jakich trybach mogą zostać wszczęte postępowania klasyczne, zaś w odmiennych trybach są wszczynane postępowań ponadprogowe. Artykuł PZP: PZP: Przetarg nieograniczony jest częścią serii o Prawie zamówienień publicznych.

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg nieograniczony jest trybem konkurencyjnym udzielenia zamówienia, w którym po udostępnieniu ogłoszenia o zamówieniu, wszyscy zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia wykonawcy mogą składać swoje oferty. Według przepisów nowego Pzp wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przekazanie do odpowiedniego publikatora krajowego lub unijnego, bądź zamieszczenie go w tym publikatorze. Warte podkreślenia jest, że w uprzednim stanie prawnym momentem wszczęcia przetargu publicznego było opublikowanie ogłoszenie o zamówieniu w publikatorze. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ponadto, zamawiający może po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w publikatorze unijnym, poinformować o wszczęciu postępowania wykonawców, którzy specjalizują się w ramach wykonywanej działalności w świadczeniu usług, dostaw, bądź robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia jako dokument postępowania w przetargu nieograniczonym

Natomiast, specyfikacje warunków zamówienia zamawiający zobowiązany jest zamieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania wówczas, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto specyfikacja warunków zamówienia, tzw. SWZ powinna być udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, aż do momentu udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą.

W razie pojawienia się wątpliwości związanych z treścią SWZ, wykonawca może wystąpić z wnioskiem do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wykonawcy w pytaniach skierowanych do zamawiającego zwracają się z prośbą o objaśnienie m.in. opisu przedmiotu zamówienia, klauzul zawartych projekcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, warunków zamówienia, podstaw wykluczenia, treści dokumentacji projektowej.

Jednak należy pamiętać, że ww. wniosek wykonawca powinien przedłożyć w określonym terminie aby mógł uzyskać odpowiedź na zadane pytanie, tj. wniosek powinien wpłynąć do zamawiającego nie później niż na 14 dni, bądź 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Natomiast, zamawiający zobligowany jest do udzielenia odpowiedzi na ww. wniosek:

 • nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 • w sytuacji, gdy zachodzi pilna udzielenia zamówienia nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy zamawiający nie udzieli odpowiedzi na zapytania wykonawców w powyższym terminie, będzie zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający może zwołać zebranie dla wszystkich wykonawców w celu pełnego ustosunkowania się do zapisów SWZ. Informacja o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Po przeprowadzeniu procedury związanej z wyjaśnianiem zapisów zawartych w SWZ, zamawiający może dokonać zmiany treści ogłoszenie o zamówieniu. Modyfikacja SWZ jest możliwa przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający powinien zwracać szczególną uwagę na charakter zmian, które pragnie wprowadzić w treści SWZ. Zmiany SWZ można podzielić na zmiany, które skutkują modyfikacją treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany w samej streści SWZ.

Warto podkreślić, że w przypadku, gdy mają być wprowadzone zmiany SWZ, które przyczyniają się do modyfikacji poszczególnych sekcji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. W sytuacji, gdy zamiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ww. ogłoszenia, zamawiający zobligowany jest do udostępnienia dokonanej zmiany.

Według norm prawnych nowego Pzp, wprowadzenie modyfikacji postanowień SWZ, które prowadzą do zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z uprzednio określonym przez zamawiającego, w szczególności zmiana zakresu zamówienia, skutkują unieważnieniem postępowania zgodnie z treścią art. 256 nowego Pzp. W uzasadnieniu do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, że zmianą zakresu zamówienia jest:

 • zmiana rodzaju zamówienia (np. z dostawy na usługi);
 • zmiana charakteru zamówienia (z leasingu na sprzedaż);
 • dodanie części zamówienia (tzw. pakietu).

Oferta składana w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu

Oferta w przetargu nieograniczonym musi być złożona w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcą, bądź osoby które go reprezentują w postępowaniu. W przypadku, gdy oferta zostanie sporządzona w odmiennej formie niż wskazana powyżej, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 pkt 3 nowego Pzp.

Zamawiający powinien wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Istnieje pewne odstępstwo od powyższej regulacji, tylko w niżej wskazanych sytuacjach:

 • 15 dni, opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art.89, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
 • 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia
 • 20 dni, jeżeli w takich samych warunkach, jak wskazane wyżej, wcześniej miała miejsce publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego, a zamawiający nie może udostępnić pełnej SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
 • 20 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione, ale zamawiający nie może udostępnić pełnej SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
 • 30 dni, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art.63ust. 1,
 • 40 dni, jeżeli zamawiający nie udostępnił pełnej SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art.133ust. 2 i 3).

Zakończenie postępowania w trybie przetargu publicznego

W uprzednim stanie prawnym ustawodawca nie wskazał wprost momentu zakończenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Według norm prawnych nowego Pzp postępowanie przetargowe kończy się zawarciem umowy, bądź unieważnieniem postępowania. Jednakże, czynność zwarcie umowy nie jest czynnością wykonywaną w postępowaniu.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

PZP: Przetarg nieograniczony

PZP: Przetarg nieograniczony

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny