01.09.2021

Zmieniona procedura odwrócona według nowego PZP

Zastosowanie procedury odwróconej

Procedura odwrócona, jak sama nazwa wskazuje charakteryzuje się tym, iż zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia etapu badania ofert, a także sytuacji podmiotowej wykonawców w sposób odmienny, odwrotny niż przy zastosowaniu klasycznej metody analizy. W  procedurze klasycznej, zamawiający najpierw sprawdza, czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a następnie ocenia merytoryczną treść ofert wykonawców. Artykuł PZP: Zmieniona procedura odwrócona według nowego PZP jest częścią serii o Prawie zamówienień publicznych.

W procedurze odwróconej sprawa wygląda odmiennie, zamawiający dokonuje analizy ofert wszystkich wykonawców na bazie przesłanek jej odrzucenia, a następnie zamawiający,zgodnie z treścią art. 126 ust. 1 nowego Pzp, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w określonym terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Odnosząc się do powyższego, na tym etapie zamawiający bada, czy podmiotowe środki dowodowe oraz jednolity europejski dokument zamówienia, tzw JEDZ zostały poprawnie złożone przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Należy podkreślić, że zamawiający nie będzie w ww. etapie wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych, które wykonawca powinien przedstawić wraz z ofertą.

Zastosowanie procedury odwróconej jest możliwe jedynie w postępowaniu, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych, w trybie przetargu nieograniczonego. Tym samym, w postępowaniach podrogowych zamawiający nie posiada wyboru metody badania ofert, a także sytuacji podmiotowej wykonawców, jest zobligowany do stosowania klasycznej procedury.

Należy pamiętać, że możliwość zastosowania procedury odwróconej, zamawiający wskazuje w specyfikacji warunków zamówienia, tzw SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Jednakże, pomimo iż zamawiający przewidział w dokumentacji procedurę odwróconą, nie jest zobligowany do jej przeprowadzenia w toku postępowania. Zamawiający decyduje, czy procedura odwrócona będzie miała zastosowanie w postępowaniu przetargowym. Natomiast, gdy nie wskaże zamiaru skorzystania z przedmiotowej procedury w dokumentacji, nie będzie mógł z niej skorzystać.

JEDZ w procedurze odwróconej

Normy prawne nowego Pzp wprowadziły szereg zmian dotyczących wymogu formularza JEDZ w  procedurze odwróconej. Na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, każdy z wykonawców biorących udział w postępowaniu ponadprogowym był zobowiązany do przedstawienia oświadczenia JEDZ w formie elektronicznej. Regulacje nowego Pzp umożliwiają zamawiającemu określenie w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu wymogu złożenia JEDZ w formie elektronicznej jedynie przez wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w rankingu ofert wykonawców. Odnosząc się do powyższego, na tym etapie zamawiający bada, czy podmiotowe środki dowodowe zostały poprawnie złożone przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Ponowne badanie i ocena ofert w procedurze odwróconej

Zamawiający przeprowadza zgodnie z procedurą odwróconą od początku proces badania oceny ofert oraz kwalifikacji podmiotowej wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy, którego oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów w rankingu, istnieją podstawy wykluczenia, bądź nie zostały spełnione przez niego warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Ponowną procedurę zamawiający przeprowadza względem wykonawcy, który zajmował drugie miejsce w rankingu ofert. Zamawiający powinien przeprowadzić procedurę kolejnej najwyżej ocenionej oferty aż do wyboru najkorzystniejszej ofert, bądź unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia.

Procedura odwrócona przeprowadzana w przetargu nieograniczonym pozwala zamawiającemu przyspieszyć proces udzielenia zamówienia publicznego, a także uniknąć zbędny formalizm. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie nie musi wzywać wszystkich wykonawców do złożenia dalszej dokumentacji, gdyż tylko wykonawca, który uzyskał pierwsze miejsce w rankingu składa oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Zmieniona procedura odwrócona według nowego Pzp

Zmieniona procedura odwrócona według nowego Pzp

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny