10.08.2021

Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa?

Czy w składzie zarządu spółki z o.o. musi zasiadać jej prezes?

Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa?

Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa?

Pozornie to pytanie mogłoby wiązać się z problemem tzw. zarządu kadłubowego o którym pisaliśmy tutaj.W omawianym przypadku nie chodzi jednak o sytuację, w której zarząd w spółce jest niewłaściwie obsadzony, a o problem prawny, który celowo umieściliśmy w osobnym cytacie:

Jeżeli w umowie spółki reprezentacja kształtuje się w ten sposób, że w przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie a w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu to czy w przypadku rezygnacji prezesa i braku powierzenia tej funkcji innemu członkowi zarządu spółka traci możliwość skutecznej reprezentacji gdy w organie zasiada wyłącznie jeden członek zarządu niebędący prezesem.

Tłumacząc to na prosty język, chodzi tutaj o sytuacje gdy na skutek złożonych rezygnacji pozostaje w zarządzie spółki tylko jeden członek zarządu niepełniący funkcji jej prezesa.

Wbrew potocznej intuicji prezes zarządu nie jest żadnym odrębnym organem spółki, a jedynie członkiem zarządu pełniącym szczególną funkcję i mogącym mieć szczególne uprawnienia. Uprawnienia te mogą mu zagwarantować zapisy umowy spółki, co przewiduje art. 208 § 8 k.s.h., zgodnie z którym umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.

W związku z powyższym zgromadzenie wspólników wybierając zarząd wcale nie musi być zobligowane do powierzenia pełnienia funkcji prezesa zarządu jednemu spośród członków zarządu. Analogicznie należy potraktować sytuację z powierzeniem funkcji wiceprezesa zarządu.

Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa?

Załóżmy że funkcję prezesa zarządu powierzono jednemu z członków zarządu, który następnie złożył rezygnację:

Oczywiście najprostszą odpowiedzią jest powierzenie funkcji prezesa zarządu innemu z jego członków lub wybór nowego prezesa zarządu. Może się jednak okazać, że zwołanie zgromadzenia wspólników nie jest możliwe (w tym także i tego w trybie bez formalnego zwołania odbywającego się na podstawie art. 240 k.s.h. ) w terminie, który byłby zadowalający dla spółki np. zgromadzenie odbyłoby się po terminie, w którym spółka musi być skutecznie reprezentowana przy zawarciu określonej umowy.

W takim wypadku należy przyjąć, że spółka, w której jest zarząd jednoosobowy nie musi podporządkować się regulacjom dotyczącym sposobu jej reprezentacji, albowiem sposób reprezentacji ukształtowany w umowie spółki może być brany pod uwagę tylko wtedy gdy zarząd jest wieloosobowy. Tutaj jednak mamy do czynienia z zarządem jednoosobowym w związku z czym to zarząd reprezentuje spółkę. Zarząd składa się tylko z jednej osoby to bez znaczenia pozostaje fakt jaką funkcję pełni jeden członek zarządu. To właśnie ten jeden jedyny członek zarządu stanowi zarząd spółki i uprawniony jest do skutecznej reprezentacji spółki jako zarząd.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Maksymilian Gurbisz
Opiekun działu
Maksymilian Gurbisz
Radca prawny