18.08.2021

RODO: Prewencyjny pomiar temperatury u pracownika

Czy pracodawca w celu ochrony pozostałych pracowników w obecnych pandemicznych czasach może dokonać pomiaru temperatury ciała od swojego podwładnego? W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią COVID wydaje się, że takie działania pracodawcy są jak najbardziej uzasadnione, mimo, że przepisy Specustawy w pierwszej kolejności uprawnienia w postaci podjęcia określonych czynności zapobiegawczych w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii przyznają Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Artykuł „RODO: Prewencyjny pomiar temperatury u pracownika” jest częścią serii o Prawie pracy.

Informacje takie jak wynik pomiaru temperatury zaliczyć należy do danych osobowych szczególnej kategorii, dotyczących stanu zdrowia. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 RODO „zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.”

Przetwarzanie powyższych danych dopuszczalne jest jedynie w sytuacjach określonych przepisami prawa. W naszej ocenie, prewencyjny pomiar temperatury wśród pracowników jest możliwy w przypadku kiedy pracodawca poweźmie wątpliwość co do stanu zdrowa swojego pracownika i w jego ocenie pracownik ten nie będzie zdolny do pracy. Gdy taka sytuacja nastąpi, pracodawca, będzie mógł odsunąć takiego pracownika od wykonywania pracy.

Stanowisko w przedmiotowym zakresie zajął także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „PUODO”), który potwierdził m.in. że „w sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych”.

Dalej, jak twierdzi PUODO „przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi.”

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, szczególne kategorie danych (a w tym dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.”

Nie zapominajmy także o tym, że w myśl art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) – Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom (…) m.in. decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Powyższy przepis art. 8a ust. 5 został dodany przez art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374; zwanej „Specustawą”), zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 marca 2020 r., a następnie zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.567) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie w myśl art. 15zzzzzh Specustawy, Organy administracji publicznej wykonujące decyzje, zalecenia lub wytyczne, o których mowa w art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub współdziałając w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, mają prawo przetwarzać dane osobowe określone w tych decyzjach, zaleceniach lub wytycznych i przekazywać właściwym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zatem, zdaniem PUODO oraz w myśl wprowadzonych przepisów, czynności polegające na prewencyjnym pomiarze temperatury w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, pracodawca powinien wykonywać na podstawie odpowiednich środków prawnych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

RODO: Prewencyjny pomiar temperatury u pracownika

Biorąc powyższe pod uwagę, a nawet w przypadku braku zastosowania tego typu wytycznych przez GIS, wskazać należy że brak takich środków w naszej ocenie nie powinien blokować działań pracodawcy, które to pracodawca podejmuje przecież w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co w obecnych czasach jest kwestią priorytetową każdego pracodawcy.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).