18.08.2021

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, gdy pracownik nie chce go odebrać?

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, gdy pracownik nie chce go odebrać? Brak odbioru przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę nie musi oznaczać braku rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia łączącego strony stosunku pracy. Musimy tylko zadbać o to, by wystąpiło domniemanie faktycznego doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę. Ten artykuł  jest częścią serii o Prawie pracy.

Wyróżniamy 4 warianty zakończenia stosunku pracy:

  1. na mocy porozumienia stron;
  2. na mocy rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
  3. na mocy rozwiazania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  4. z upływem czasu, na który była zawarta.

Oczywiście najlepiej by było gdyby pracodawca osobiście doręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy. Jednak rozważymy tutaj sytuacje problematyczne.

Co w przypadku gdy pracownika nie ma w pracy?

Pracodawca ma możliwość doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę za pośrednitwem poczty lub przesyłki kurierskiej. Wystarczy, że pracodawca sporządzi pisemne oświadczenie woli, złoży na nim swój podpis i wyśle zgodnie z adresem pracownika. Zachowana przy tym zostanie forma wymagana przez przepisy kodeksu pracy. Jednocześnie zaleca się żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pracownik, otwierając drzwi listonoszowi będzie musiał pokwitować odbiór przesyłki, tj. opatrzyć je swoim podpisem i datą. Zwrotne potwierdzenie odbioru zostanie następnie przekazane pracodawcy, który będzie miał dowód odebrania przez pracownika wypowiedzenia, a tym samym zapoznania się z jego treścią.

A jeśli pracownik chce wykazać się „sprytem” i postanawia odmówić odebrania przesyłki?

Orzecznictwo sądowe jest w tym przypadku jasne. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1996 r:

Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu.

Zatem realna możliwość zapoznania się adresata oświadczenia woli z jego treścią zachodzi również wówczas, gdy z własnej woli nie podejmuje on przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie. Pracownik który bez usprawiedliwionych przyczyn odmówił przyjęcia pisma wypowiadającego mu umowę o pracę nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy ani powołać się na to, że pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i trybie odwołania.

Domniemanie faktycznego doręczenia

Poza odmową odbioru listu doręczanego przez listonosza, pracownik może także nie podjąć awizowanej dwukrotnie przesyłki poleconej w której znajduje się wypowiedzenie umowy o pracę (przykładowo, nie zastano adresata w domu; celowe nieodbieranie przesyłki w obawie przed zwolnieniem).

Na temat skuteczności doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę odnaleźć możemy szereg stanowisk sądów powszechnych. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 r:

W sytuacji, gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli, z własnej woli, celowo, nie podejmuje przesyłki zawierającej to oświadczenie, należy przyjąć, iż zostało mu ono skutecznie złożone.

Zatem dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy.

Masz pytania? Porozmawiaj z nami – kliknij tutaj.

Podstawa prawna:

  • art. 61 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
  • art. 30, art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);
  • art. 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 737).