Blog

Prawo administracyjne

28.08.2021

PZP: I wariant trybu podstawowego

Według przepisów nowego Pzp zamawiający dokonuje wyboru trybu udzielania zamówień w zależności od wartości, na jaką opiewa przedmiot zamówienia. Tym samym w postępowaniach, których wartość nie przekracza progów unijnych będą miały zastosowanie odmienne tryby niż w postępowaniach, których wartość jest równa, bądź przekracza progi unijne. Artykuł PZP: I wariant trybu podstawowego jest częścią serii o Prawie zamówienień publicznych. Przykładowo w postępowaniach podprogowych są dozwolone następujące tryby udzielenia […]

30.08.2021

PZP: Negocjacje w wariancie II trybu podstawowego

Zamawiający udzielają zamówień w trybie podstawowym wówczas, gdy wartość postępowania nie przekracza progów unijnych. Wariant II trybu podstawowego charakteryzuje się tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający jest uprawniony do prowadzenia negocjacji. Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia zamiar przeprowadzania negocjacji. W przypadku, gdy nie określono w dokumentacji możliwości wszczęcia procesu negocjacji w toku postępowania, zamawiający nie może ich […]

30.08.2021

PZP: Negocjacje w trybie podstawowym wariant III

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie podstawowym w wariancie III wówczas, gdy wartość postępowania nie przekracza kwot progów unijnych. W przedmiotowym trybie zamawiający udziela zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Następnie zamawiający prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, zaś po ich przeprowadzeniu zaprasza do składania ofert ostatecznych. Artykuł PZP: Negocjacje w trybie podstawowym wariant III jest częścią serii o Prawie […]

01.09.2021

Wadium według nowego PZP

Cel ustanowienia wadium w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Normy prawne ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują instytucji wadium, które jest wnoszone w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia przez wykonawców. Regulacja dotycząca wadium została zawarta w art. 70 (4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wadium stanowi zastrzeżenie, że wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu musi uiści na rzecz zamawiającego określoną sumę […]

01.09.2021

Zmieniona procedura odwrócona według nowego PZP

Zastosowanie procedury odwróconej Procedura odwrócona, jak sama nazwa wskazuje charakteryzuje się tym, iż zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia etapu badania ofert, a także sytuacji podmiotowej wykonawców w sposób odmienny, odwrotny niż przy zastosowaniu klasycznej metody analizy. W  procedurze klasycznej, zamawiający najpierw sprawdza, czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a następnie ocenia merytoryczną treść ofert wykonawców. Artykuł PZP: Zmieniona procedura odwrócona według […]

29.08.2021

PZP: Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony jest jednym z najczęściej stosowanych przez zamawiających trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego tylko wówczas, gdy jego wartość jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych. W uprzednim stanie prawnym zamawiający posiadał możliwość wszczęcia postępowania w przedmiotowym trybie także w zakresie postępowań podprogowych, tj. których wartość nie przekracza kwot progów unijnych. W nowym pzp ustawodawca wprowadził szereg zmian dotyczących […]

31.08.2021

Odwołanie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Odwołanie można wnieść zarówno w zakresie popełnionych uchybień lub zaniechań dotyczących postępowań, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, bądź postępowań podprogowych. Odwołujący zobowiązany jest do złożenia pisma do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w związku z powyższym adresatem odwołania jest Prezes Izby. Odwołanie rozpatrywane jest przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej. Artykuł Odwołanie przed Krajową Izbą Odwoławczą jest częścią serii o Prawie zamówienień […]

31.08.2021

PZP: Przedmiotowe środki dowodowe

W art. 7 nowego Pzp ustawodawca zawarł szereg definicji instytucji, które mają zastosowanie w przetargach publicznych. Katalog definicji ma na celu wyeliminowanie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych oraz niepewności w zakresie zastosowania poszczególnych regulacji w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. W ustawie Prawo zamówień publicznych pojawiła się nowa, dotąd nieznana regulacja w postaci przedmiotowych środków dowodowych. Artykuł PZP: PZP: Przedmiotowe środki dowodowe jest częścią serii […]

31.08.2021

PZP: Przewłaszczenie na zabezpieczenie

W celu zabezpieczenia swojej wierzytelności, tj. uprawnienia do żądania spełnienia określonego świadczenia przez dłużnika, możemy posłużyć się powszechnie znanymi instytucjami takimi jak zastaw albo hipoteka. Zastaw umożliwia zaspokojenie z rzeczy ruchomej, a hipoteka z nieruchomości, bez względu na to, czyją własnością stała się rzecz i z zachowaniem pierwszeństwa przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Jednakże, w przypadku nierzetelnego dłużnika należy liczyć się z koniecznością uzyskania tytułu wykonawczego, a w razie dalszych oporów w spełnieniu […]